શિક્ષણ સહાય યોજના 2024

શિક્ષણ સહાય યોજના 2024: રૂ 1800 થી 2 લાખની સહાય, ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ શરુ શિક્ષણ સહાય 2024 : રાજયના ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમંદ બાંધકામ શ્રમિકના વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીના ઘડતર માટે તથા શિક્ષણમાં આગળ વધી બાંધકામ શ્રમિકનું બાળક પણ ર્ડાકટર, એન્જીનીયર બને તે હેતુસર બાંધકામ શ્રમિકના કોઈ પણ બે બાળકને વર્ષમાં એક … Read more

Best Teachers Award File Download

Best Teachers Award File Download // shreshth Shikshak Award paripatra The territory of Gujarat, situated in western India, is known for its rich social legacy and lively customs. It is likewise home to probably the best teachers in the country. The public authority of Gujarat perceives the commitment of these excellent educators by granting them … Read more

Eco Clubs For Mission Life

Eco Clubs For Mission Life. For the purpose of inculcating the qualities of environmental protection and enrichment among the children of primary and secondary schools, schools should be asked to organize various activities at the school level on a theme-wise basis with one topic per week under the Eco Club. According to which the children … Read more

Shala Praveshotsav File Download

Shala Praveshotsav File Download academic session in primary schools of the state is scheduled to start from in June. All children aged 5 to 14 years who are eligible for admission in the next academic year and deprived of education are to be tracked and 100% enrollment, 100% transition and rehabilitation of drop out children … Read more

Tips for Effective Online Studying at Home for Students

Tips for Effective Online Studying at Home for Students With the advent of online learning, many university students find themselves studying from the comfort of their homes. While it offers flexibility, studying online and at home presents unique challenges that require discipline and effective strategies to overcome. In this article, we will explore valuable tips … Read more

Lok Sabha Election Results 2024

Lok Sabha Election Results 2024 @results.eci.gov.in : According to the election schedule for the Lok Sabha elections, the counting date is scheduled for Tuesday, June 4, and will start at 8 am with counting starting with postal ballots and later shifting to EVMs.  Only one stage before the finish of the democratic stage for Lok Sabha … Read more

Download TOP SCORRER App For Free Home learning

Download TOP SCORRER App For Free Home learning TopScorer is a smart learning platform that provides digital course-packs for Grade 1 to 10 students across CBSE, Gujarat (GSEB) and Maharashtra (MSEB) boards. As students, our lives are increasingly stressed. Learning should be fun, easy and effective – so we can do better at school and … Read more

My speed TRAI APP details and download link 

My speed TRAI APP details and download link App allows to measure your data speed experience and sends the results to TRAI This application all HTAT આચાર્યને ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ નો લાભ આપવા પરિપત્ર My speed TRAI APP details and download link  Here is a very useful application for you. This app will tell you … Read more

Gujarat High Court 1318 Recruitment 2024

Gujarat High Court 1318 Recruitment 2024. Gujarat High Court 1318 Recruitment 2024 Notification, Apply Now Gujarat High Court Recruitment 2024 Apply online date and time. Gujarat High Court syllabus Gujarat High Court exam pattern Gujarat High Court Notification download in pdf Gujarat High Court bharti online link Gujarat High Court vacancy 2024 Gujarat High Court … Read more